آموزش بدست آوردن ضریب شاخص بهینه (OIF) برای تصاویر ماهواره ای در متلب

30 هزار تومان

زبان: فارسی

تعداد: 1 فایل

مدت: 17 دقیقه

سنجش
X